หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เศรษฐกิจ (ภายใต้ชุดโครงการการสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลาสมา)
Toxic Substances Reduction in Economical Vegetables and Fruit

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักผลไม้เศรษฐกิจให้เหลือปริมาณสารพิษตกค้างไม่เกินระดับ MRL (Residue Limit) ตามมาตรฐานของคู่ค้าหรือของสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
2. เผยแพร่วิธีการลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักผลไม้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผักผลไม้ที่ปลอดภัยแก่การบริโภคภายหลังการผ่านกรรมวิธีลดสารพิษตกค้างด้วยพลาสมา
2. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผักและผลไม้ไทยเพื่อตลาดภายในและต่างประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th