หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนในช่วงก่อนการออกดอกนอกฤดูของลำไยและลิ้นจี่ ปีที่ 3 (ภายใต้ชุดโครงการ การใช้ดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระยะที่ 3)
Changes in Hormonal Contents Prior to Off-season Flowering in Longan and Lychee

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2552 - 30 เมษายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. Mr. Martin Hegle (นักวิจัยร่วม) , จาก Institut fur Sonderkulturen und Produktions physiologie Universitat Hohenheim, Germany
  3. Professor Dr.J-N. Wunsche (นักวิจัยร่วม) , จาก Institut fur Sonderkulturen und Produktions physiologie Universitat Hohenheim, Germany
  4. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.พาวิน มะโนชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนในช่วงก่อนการออกดอกนอกฤดูของลำไยและลิ้นจี่ในสภาพแปลงปลูก และในห้องปฏิบัติการ
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยแปลงปริมาณ TNC, เอนไซม์ไนเตรทรีดักเตส และปริมาณฮอร์โมนพืชเนื่องจากสารโพแทสเซียมคลอเรตในลำไย การควั่นกิ่ง และอุณหภูมิต่ำในลิ้นจี่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงรูปแบบ และความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมน และเอนไซม์ไนเตรทรีดักเตสในช่วงก่อนการออกดอกของลำไย และลิ้นจี่เนื่องจากผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตการควั่นกิ่ง และอุณหภูมิต่ำตามลำดับ
2. ได้ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายกลไกในการออกดอกของไม้ผลให้กระจ่างชัดขึ้น และสามารถนำไปหาแนวทางในการควบคุมการออกดอกของไม้ผล หรือครอบคลุมไปถึงพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น ไม้ดอก จำพวกกล้วยไม้ หรือไม้ดอกประเภทหัว
3. ได้วิธีการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วิจัยต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th