หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของพลาสมาต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และลดการเน่าเสียของผลสตรอว์เบอรี่ (ภายใต้ชุดโครงการการสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วย)
Effect of plasma on Shelf life extension and fruit rot reduction of strawberry fruit

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอว์เบอรี่
2. ลดการเน่าเสียของสตรอว์เบอรี่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางการตลาดของสตรอว์เบอร์รี่
2. เป็นพื้นฐานในการพัฒนาในการใช้ประโยชน์จากพลาสมาในทางเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th