หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการค้า ปีที่ 4
Research of Curcuma production improvement for trade

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 19 ธันวาคม 2559 - 13 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบข้อมูลการใช้น้ำและอัตราปุ๋ยของปทุมมาและกระเจียวที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
2. เพื่อให้ได้วิธีการให้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจิรญเติบโตของต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. เพื่อให้ได้วิธีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการผลิตปทุมมาและกระเจียวกระถาง
4. เพื่อให้ได้วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกปทุมมาและกระเจียวง
5. เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับดอกปทุมมาและกระเจียว
6. เพื่อทดสอบความต้องการปทุมมาและกระเจียวของลูกค้าในตลาดญี่ปุ่น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th