หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อชี้บ่งลัีกษณะในไม้ดอกไม้ประดับ
Application of molecular markers for characteristics identification in ornamental plant

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อชี้บ่งเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะสีดอกในกล้วยไม้สกุลช้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลการวิเคราะห์แบบโชไซยานินและบนพันธุ์ในดอกกล้วยไม้สกุลช้าง
2. ผลการวิเคราะห์พันธุกรรม และการถ่ายทอดเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะสี
3. ผลการทดสอบเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อยีนยันความสัมพันธ์กับลักษณะในกล้วยไม้สกุลช้าง และสกุลใกล้เคียง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th