หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้่วเพื่อการส่งออก)
Tissue Culture of Terrestrial Orchids: Habenaria and Associated Genus

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 3 ธันวาคม 2554 - 2 ธันวาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.นุชนาฎ จงเลขา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อขยายพันธุ์ให้ได้ต้นที่มีความสมบูรณ์จำนวนมากในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้วิธีการเพาะเลี้่ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์ลูกผสมกล้วยไม้ดินให้ได้ต้นคุณภาพดี จำนวนมาก ในสภาพปลอดเชื้อ และนำไปสู่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในด้านการผลิตลูกผสมที่เพาะเลี้ยงได้ง่าย
2. ทราบวิธีการใช้ชีวภัณฑ์ที่ช่วยในการเจริญเติบโต ในระยะที่มีการย้ายปลูก ในสภาพโรงเรือน ของกล้วยไม้ลูกผสมต่างๆ ตลอดจนทราบการเจริญเติบโตของลูกกล้วยไม้ในโรงเรือน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th