หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบและประเมินศักยภาพการผลิตพันธุ์ข้าวท้องถิ่นลูกผสมที่ทนต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และมีคุณภาพทางโภชนาการบนพื้นที่สูง
Yield Trial and Evaluation of Progeny Lines of Local Rice with Gall Midge Tolerance, Photoperiod Insensitivity and Special Quality in Highland

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 ธันวาคม 2561 - 21 มกราคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อได้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นลูกผสมที่ทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับปลูกบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีพันธุ์ข้าวท้องถิ่นลูกผสมที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงในสภาพไร่และสภาพนา จำนวน 2 พันธุ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th