หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ปีที่ 4) (ภายใต้ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง)
Research on upland rice and Selection for tolerant to gall midge, photoperiod insensitivity and special quality (2018)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 มกราคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (ที่ปรึกษา) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินและคัดเลือกพันธู์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสง ชั่วที่ 7 - 8 2. เพื่อศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่บนพื้นที่สูงที่มีคุณสมบัติพิเศษคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ไวต่อช่วงแสง ชั่วที่ 7-8      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th