หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง)
Study on Efficiency Improvement of Postharvest Management the Royal Project Product (Study on Efficiency Improvement of Highland Postharvest Management and Logistice)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 3 มีนาคม - 27 พฤศจิกายน 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายชูชีพ มัยราช (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. ผศ.ดร.พิชญา บุญประสม พูลลาภ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
  6. นายมนตรี จันทา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  7. นายมาโนช ปราครุฑ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการผลิตผลพืชผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และสามารถลดการสูญเสียของผลิตผลได้
2. เกษตรกรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสามารถจำหน่ายผลิตผลได้มากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th