หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง)
Research on upland rice and Selection for tolerant to gall midge, photoperiod insensitivity and special quality

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 19 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสง ชั่วที่ 5-6
2. เพื่อศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่บนพื้นที่สูงที่มีคุณสมบัติพิเศษคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ไวต่อช่วงแสง ชั่วที่ 5-6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีลักษณะทนทานแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสงชั่วที่ 5 (F5) ในฤดูนาปรังและชั่วที่ 6 (F6) ในฤดูนาปี สำหรับปลูกทดสอบบนพื้นที่สูงที่มักพบการระบาดของแมลงบั่ว
2. ได้เมล็ดพันธุ์ไร่ท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษคุณค่าทางโภชนาการและไม่ไวต่อช่วงแสง ชั่วที่ 5-6 (F5 - F6) สำหรับปลูกเพื่อประเมินการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพการหุงต้มในพื้นที่ทดสอบ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th