หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้่วเพื่อการส่งออก)
Habenaria and Its Alliances Improvement

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 3 ธันวาคม 2554 - 2 ธันวาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อการพัฒนากลุ้วยไม้กลุ่มนางอั้ว ให้ดอกมีหลากหลายสี เพื่อเหมาะสมต่อความต้องการของตลาดสำหรับการปลูกเป็นไม้กระถาง
2. เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ การเพาะเมล็ดเลียนแบบสภาพธรรมชาติ
3. เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้กล้วยไม้ลูกผสมที่ลักษณะดี ได้แก่ สีดอกที่เป็นที่ต้องการของตลาด และขนาดต้นที่พอเหมาะต่อการจัดจำหน่าย สามารถนำไปส่งเสริมให้มีการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถาง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรและผู้ส่งออกกล้วยไม้
2. ได้วิธีการเพาะเมล็ดในสภาพเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งผู้ที่สนใจการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. เป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้นางอั้ว ที่มีปริมาณลดลงในสภาพธรรมชาติ และการขยายพันธุ์ที่ประสบผลสำเร็จ อาจช่วยลดปริมาณการนำต้นออกมาจากธรรมชาติด้วย
4. ได้วิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้กลุ่มนางอั้ว ที่สามารถเผยแพร่ให้แ่ก่ผู้ที่สนใจปลูกเลี้ยงได้ต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th