หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง
Research and Development on Increasing Efficiency of Vegetables Postharvest Management in the Royal Project

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 13 พฤศจิกายน 2552 - 8 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก งานคัดบรรจุเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก งานคัดบรรจุเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นางพิชญา บุญประสม (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวงตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงผู้บริโภค และลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผักให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตและวางจำหน่ายในตลาดได้นาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ต้นแบบที่ดี (Best Practices) ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวงทั้งระบบ โดยลดการสูญเสียของผลผลิตพืชผักโครงการหลวงหลังการเก็บเกี่ยวให้สามารถรักษาคุณภาพยืดอายุของผลผลิตและสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้นานขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th