หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การขยายผลด้านการตลาดสินค้าสับปะรดผลสดไทยเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 28 กันยายน 2556 - 22 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
 2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 4. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 5. ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 9. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 11. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 12. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าสับปะรดผลสดและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออก รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการตลาดภายในประเทศ และผู้ส่งออกไทย ในเชิงรุกล
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ เทคนิค และวิธีการจัดการสวนสับปะรดคุณภาพเพื่อการส่งออก ยกระดับคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP, JAS และ Global GAP รวมทั้งระเบียบและวิธีการส่งออกสินค้าสับปะรดผลสดของไทย และระเบียบและวิธีการนำเข้าสินค้าสับปะรดของประเทศญี่ปุ่น
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายฐานการตลาดของสินค้าในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
4. เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) โดยใช้ QR Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุงตราสัญลักษณ์สินค้า "Nang-Lae Pine" ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออกเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการขาย
5. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่สินค้าสับปะรดนางแลผลสดจากประเทศไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์สินค้า "Nang-Lae Pine" ให้เป็นที่รู้จักในตลาดประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย
6. เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th