หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง
A Study on Reducing Postharvest Loss of Significant Vegetables on Highland

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 17 ธันวาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2562รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกิตติศักดิ์ เรือนมา (นักวิจัยร่วม)
  3. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายชูชีพ มัยราช (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  6. นางพิชญา พูลลาภ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. นายมนตรี จันทา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  8. นายมาโนช ปราครุฑ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผักได้ และเป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th