หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธํุแท้ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์)
Selection for inbred lines of hemp (Research and Development on Cultivation and Their Processing of Product from Hemp)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 16 ธันวาคม 2559 - 13 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวิมล ปันสุภา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายวีรพันธ์ กันแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงและคัดเลือกเฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) ในรุ่นที่ 5 (S5)
2. เพื่อทดสอบสมรรถนะในการรวมตัวของเฮมพ์สายพันธุ์แท้ รุ่นที่ 4 (S4)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) ในรุ่นที่ 5 (S5) สำหรับนำไปคัดเลือกในปีต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th