หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์)
Hemp improvement for low THC and high fiber

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 2 ธันวาคม 2558 - 25 ธันวาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาววิมลศิริ ปันสุภา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายวีรพันธ์ กันแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุง/คัดเลือกเฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) ในรุ่นที่ 4 (S4)
2. เพื่อศึกษาการนำเครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ที่สัมพันธ์กับเพศของเฮมพ์ไปใช้ในงานปรัปบรุงพันธุ์
3. เพื่อศึกษาการนำเครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ที่สัมพันธ์กับลักษณะเปอร์เซ็นเส้นใยของเฮมพ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป
2. เกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์มีเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับการผลิตและแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th