หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และเปอร์เซนต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวิมล ปันสุภา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายวีรพันธ์ กันแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) ในรุ่นที่ 3 (S3)
2. เพื่อศึกษาการนำเครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ที่สัมพันธ์กับเพศของเฮมพ์ไปใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์
3. เพื่อศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ที่สัมพันธ์กับลักษณะเปอร์เซนต์เส้นใยและปริมาณ THC ของเฮมพ์
4. เพื่อศึกษาการจัดกลุ่มพันธุ์ตามช่วงการออกดอกของเฮมพ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th