หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ
Application of Spent Mushroom Substrate as Broiler Feed Additive

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวธัญญา ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
  3. นายมงคล ยะไชย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้วัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
2. เพื่อตรวจสอบเอนไซม์ย่อยเยื่อใย สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านจุลชีพ และพรีไบโอติกในเห็ด นางรมและวัสดุเพาะ
3. เพื่อเพื่อศึกษาผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดที่ใช้แล้วต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชนิดของเห็ดสกุลนางรมที่เหมาะสมกับการเพาะด้วยวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. ความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยเยื่อใย สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านจุลชีพ และ พรีไบโอติกจากเห็ดสกุลนางรมและวัสดุเพาะ
3. ความเป็นได้ในการเสริมวัสดุเพาะเห็ดที่ใช้แล้วในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
4. การแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th