หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้วเพื่อการส่งออก ปีที่ 2 (แผนงาน)
Improvement of Habenaria and Its Alliances for Export

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 3 ธันวาคม 2554 - 2 ธันวาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.นุชนาฎ จงเลขา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิสให้ได้ลักษณะที่ดี สามารถพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าได้
2. พัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลฮาเบนาเีรียและเพคเทลิสและลูกผสมให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พืชพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นทางเลือกใหม่ีให้แก่เกษตรกร
2. ได้วิธีการขายาพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นในปริมาณที่มากพอที่จะผลิตเพื่อการส่งออก
3. ได้มีการผลิตนักวิจัย (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ที่มีองค์ความรู้ทางด้านกล้วยไม้ดินให้กับประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th