หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การออกแบบ-พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำเกษตรปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
-

หัวหน้าโครงการ นายฐากูร ปัญญาใส
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 2 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายฐากูร ปัญญาใส (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิจัยร่วม)
  6. นายทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  7. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบความคาดหวังต่อการอบรมการผลิตพืชปลอดสารพิษในกลุ่มของผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ และผลตอบรับของผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมที่ผ่านมา
2. เพื่อออกแบบชุดองค์ความรู้และรูปแบบของหลักสูตรการฝึกอบรมที่สะท้อนมุมมองและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
3. เพื่อจัดทำต้นแบบชุดองค์ความรู้และหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตอบสนองต่อบริบทที่หลากหลายของผู้ที่จะเข้าการฝึกอบรมการผลิตพืชปลอดสารพิษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการที่เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรปลอดสารพิษ
2. ได้ต้นแบบชุดองค์ความรู้และหลักสูตรของการฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบและได้รับการยอมรับกับความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย
3. ได้ข้อมูลเครือข่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเครื่องมือการติดตาม ช่วยเหลือ ตรวจสอบ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th