หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2561
Study on Improvement of Organic Vegetables Postharvest Management in the Royal Project (2017)

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ - 18 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกิตติศักดิ์ เรือนมา (นักวิจัยร่วม)
  3. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายชูชีพ มัยราช (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  6. ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. นายมนตรี จันทา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  8. นายมาโนช ปราครุฑ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทดสอบและปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ที่สำคัญของโครงการหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ที่เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของผลิตผลได้ ทำให้เกษตรกรและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สามารถลดต้นทุนการจัดการและจำหน่วยผลิตผลได้มากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th