หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 28 กันยายน 2556 - 21 มีนาคม 2558กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 4. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 5. ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 12. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 13. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 14. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 15. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 16. รศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่การผลิต และการตลาดของสินค้ากาแฟอาราบิก้าคุณภาพที่ผลิตในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย ภายใต้นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการบริโภคสินค้ากาแฟอาราบิก้าของผู้บริโภคในตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเปรียบเทียบการยอมรับในคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าไทยกับที่นำเข้าจากต่างประเทศสำหรับนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาอัตลักษณ์ของกาแฟที่ผลิตขึ้นในพื้นที่โครงการฯ
3. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคการจัดการแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าในระบบวนเกษตร (Agro-Forestry (Raingorest Coffee)) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพ รวมทั้งการป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A, OTA) ในผลผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับบรรจุสินค้ากาแฟอาราบิก้าคุณภาพของเกษตรกรสมาชิกโครงการ
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการ ทั้งในด้านการผลิตการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยคุณภาพที่ผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการ และผู้ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5. เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตสินค้ากาแฟอาราบิก้าของไทยให้ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ (GAP) และในระดับสากล (Raingorest Coffee)เพื่อขยายโอกาสตลาดส่งออกของสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในอนาคต
6. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการขาย และขยายช่องทางการตลาดของสินค้า ในตลาดภายในประเทศไทยรวมทั้งจัดทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ความรู้ และยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากาแฟอาราบิก้าคุณภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จ้ักและยอมรับในระดับสากล      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th