หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร)
Research and Development on Postharvest Handling of Organic Vegetables

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 11 กุมภาพันธ์ - 18 ตุลาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก งานคัดบรรจุเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก งานคัดบรรจุเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง
  4. อ.พิชญา บุญประสม (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษารวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีและปัญหาในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์ที่มีการส่งออกในปัจจุบัน
2. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์ของโครงการหลวงเพื่อการส่งออก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th