หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ขมิ้นชัน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 14 ธันวาคม 2561 - 15 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว (ที่ปรึกษา) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (นักวิจัยร่วม)
 4. นางสาวกัตติกา กันทะด้วง (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 5. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 6. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
 8. ดร.รัชชุพร สุขสถาน (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 9. นางรัชฎาวรรณ พวงประดับ (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 10. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 11. นางสาวอภิญญา ราชคีรี (นักวิจัยร่วม) , จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการปลูก การเขตกรรม ปัจจัยภายใน และภายนอกที่ผลต่อการเจริญเติบโตการเก็บรักษา และการเพิ่มปริมาณผลผลิต และองค์ประกอบทางเคมีของขมิ้น และศึกษาแนวทางในการเพิ่มปริมาณสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และเปรียบเทียบผลการศึกษากับขมิ้นชันในพื้นที่แปลงปลูกชุมชน
2. เพื่อตรวจสอบสายพันธุ์ขมิ้นชันให้กับชุมชน และการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาแก่เกษตร
3. เพื่อส่งมอบพันธุ์ขมิ้นชันให้กับชุมชน และการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาแก่เกษตร
4. เพื่อประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการดำเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชนและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลพันธุกรรมของขมิ้นชันที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบกับขมิ้นที่ทราบชื่อแล้ว 5 สายพันธุ์
2. ทราบวิธีการปลูกการดูแลรักษา แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ
3. ทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมี
4. ทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีในระหว่างการเก็บรักษา
5. ผลการวิเคราะห์คุณภาพเหง้าขมิ้นชันสดจากการศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
6. ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษาด้านต่างๆ เช่น ที่ตั้ง ข้อมูลชุมชน (กายภาพและชีวภาพ) และข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของชุมชนลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม และสภาพการผลิตปลูกขมิ้นชันของเกษตรกร เป็นต้น ตลอดจนสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวม
7. ข้อมูลความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (PreTest & Post Test) ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากการฝึกอบรมถ่ายทอดวิธีการปลูกการเขตกรรมแก่เกษตรกร (โครงการหลัก) จ านวน 3 พื้นที่เป้าหมาย
8. ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจที่เกษตรกรจะได้รับภายใต้วิธีการปลูกการเขตกรรมแก่เกษตรกร
9.ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชนและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
10. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบเบื้องต้น จากการดำเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน และหน่วยงานที่ร่วมโครงการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th