หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของปัจจัยการผลิตบางประการต่อการสังเคราะห์สารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสะระแหน่ญี่ปุ่น (Metha arvensis)
Influence of Some Production Factors Inducing Synthesis of Secondary Metabolites in Japanese Mint (Metha arvensis)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สรณะ สมโน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สรณะ สมโน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. นางสาวบาจรีย์ ฉัตรทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  4. นายเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสะระแหน่ญี่ปุ่น
2. เภพื่อศึกษากระบวนการผลิตสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสะระแหน่ญี่ปุ่นจากกระบวนการปกป้องของพืชที่ถูกควบคุมปัจจัยการผลิต
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการนำเข้าเมนทอล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อยจำนวน 1 เรื่อง
2. เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชสมุนไพร
4. ได้องค์ความรู้เรื่องการจัดการธาตุอาหาร การจัดการน้ำ และการจัดการโรคและแมลงที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชสมุนไพร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th