หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสูญเสียในกระบวนการผลิตผักของมูลนิธิโครงการหลวง
Losses in Vegetable Production of the Royal Project Foundation

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 ธันวาคม 2558 - 14 เมษายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวจิราภรณ์ ประกอบกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
  6. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  7. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
  8. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
  9. นางสาวแพรวระวี แสงมณี (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียของผักใบ 4 ชนิด (ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี เบบี้ฮ่องเต้ และ ต้นหอมญี่ปุ่น) ของมูลนิธิโครงการหลวงในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำแนกการสูญเสียตามฤดูกาลผลิต
2. เพื่อประเมินมูลค่าความสูญเสียของผักใบ 4 ชนิด ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและแต่ละฤดูกาลผลิต
3. เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันของการผลิตและจัดการผักใบ 4 ชนิดของเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงในแต่ละฤดูกาล
4. เพื่อหาแนวทางในการลดการสูญเสียของพืชผักใบ 4 ชนิด ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและฤดูกาลผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th