หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง ประจำปีงบประมาณ 2563
The Study on developing hydrangea pot production technology

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 7 มกราคม - 1 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวธัญวรัชน์ ยาธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายประสานศาสน์ มูลแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
  4. นางแดงศรี จุลศิริ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง)
  5. นายนิพนธ์ กิติดี (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิและสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับกระตุ้นการเกิดตาดอก ชักนำออกดอกของไฮเดรนเยีย
2. เพื่อศึกาาผลของสารเคมีต่อการเจริญเติบโต และการออกของไฮเดรนเยียกระถาง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th