หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการใช้ประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ ขิงข่าและการพัฒนาเครื่องอบชาด้วยพลังงานไมโครเวฟ (ภายใต้ชุดโครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน)
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สรณะ สมโน
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สรณะ สมโน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพรรัตน์ ศิริคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นายไพรวัลย์ เกิดทองมี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาแต่งกลิ่นด้วยน้ำมันหอมระเหย
3) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอบชาไมโครเวฟต้นแบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิงข่าในการนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหย
2) ได้ชาเชียงดาที่ผ่านการแต่งกลิ่นด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิงข่า
3) ได้เครื่องอบแห้งแบบหมุนโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ สำหรับนำไปใช้อบแห้งพืชสมุนไพรต่าง ๆ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th