หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการจัดการน้ำต่อปริมาณสารพฤกษเคมีในปทุมมา
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสามารถจัดการปัจจัยการให้น้ำเหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณสารพฤกษเคมีในปทุมมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อยจำนวน 1 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th