หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง
Research of the efficient increment of ornamental Curcuma production in highland

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 16 ธันวาคม 2557 - 11 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
  3. นายชูสุรัตน์ สินธพ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
  4. นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาคัดเลือกพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
2. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหัวพันธุ์โดยเทคนิคการผ่าหัวต่อคุณภาพและปริมาณหัวพันธุ์กระเจียวและปทุมมา
3. เพื่อศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวเพื่อการผลิตนอกฤดู
4. เพื่อศึกษาวิธีการกระตุ้นการงอกของหัวพันธุ์ปทุมมาและกระเจียว
5. เพื่อศึกษาแนวทางการยืดอายุการเก็บรักษาหรือปักแจกันของดอกปทุมมาและกระเจียว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th