หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นทีสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
A Study on Reducing Postharvest Loss of Significant Vegetables on Highland (2020)

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 7 มกราคม - 1 พฤศจิกายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายไกรรบ จันทร์แช่มช้อย (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายชูชีพ มัยราช (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  6. รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. นายมนตรี จันทา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  8. นายมาโนช ปราครุฑ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ส่งผ่านมูลนิธิโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th