หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสรับประทานสด
Research and Development on Postharvest management of Passion fruit

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 13 กุมภาพันธ์ - 10 ตุลาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกนกธร วงศ์กิติ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายบรรจง ปานดี (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายวรพงษ์ คำลือ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  5. นายเวช เต๋จ๊ะ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  6. นายสราวุธ ศรีวรรณา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  7. นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบ่มเสาวรสรับประทานสดให้สีผิวสม่ำเสมอเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลเสาวรสที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th