หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย ประจำปีงบประมาณ 2563
Varietal Improvement of Hydrangea

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางแดงศรี จุลศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นางสาวธัญวรัชน์ ยาธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายนิพนธ์ กิติดี (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการผสมข้ามของไฮเดรนเยีย
2. เพื่อสร้างลูกผสมของไฮเดรนเยียให้ได้สายพันธุ์ใหม่สำหรับส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th