หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์ลิลี ปีที่ 1
Varietal Improvement of Lily

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ดร. ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายธนาวุฒิ ณะคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นางสาวธัญวรัชน์ ยาธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นายนิพนธ์ กิติดี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ลิลี โดยวิธีการผสมตัวเอง และผสมข้ามชนิด
2. เพื่อปรับปรุงพันธุ์ลิลีให้ได้สายพันธุ์ใหม่สำหรับส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th