หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม (2561)
Research and Development of Genus Phalaenopsis and Related Genus for Industrial Usage (2017)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสให้เป็นพันธุ์ที่มีฐานพันธุกรรมเป็นกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และเป็นพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาเทคนิคและปัจจัยเพื่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ ลูกผสมและพันธุ์คัดเลือกสกุลฟาแลนอปซิสและเกี่ยวข้อง ให้ได้ต้นที่มีคุณภาพจำนวนมากในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
3. เพื่อทราบผลของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการควบคุมการออกดอกของกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสลูกผสม
4. เพื่อตรวจสอบพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ และพัฒนาเครื่องหมายจำเพาะต่อกล้วยไม้ลูกผสมของฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ และลูกผสมอื่นๆ
5. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดในส่วนต่าง ๆ ของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสและกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสลูกผสม
6.เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของส่วนสกัดที่ให้ฤทธิ์ที่ดีของสารสกัดจากกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสและกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พันธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสลูกผสมที่ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย
2. ทราบเทคนิคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้กล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ชุดที่ผสมตัวเอง สกุลฟาแลนอปซิสและลูกผสมที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถผลิตต้น เพื่อนำออกปลูกและศึกษาในสภาพโรงเรือนได้
4. การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
5. เผยแพร่ความรู้โดยการฝึกอบรมเกษตรกร
6. สามารถหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ สำหรับกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ และลูกผสมใกล้เคียง ตลอดจนความสัมพันธ์ของลักษณะ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th