หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของยูโคมิส (2556)
Factors Affecting Flowering of Eucomis

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเกียมศักดิ์ คำแปง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นางสาวพัชราภรณ์ พรหมปัญญา (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวันดี สุริยะวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทราบผลของปัจจัยบางประการ ได้แก่ อุณหภูมิในการเก็บ ระยะเวลาปลูก และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของยูโคมิส และการโค้งงอของก้านช่อดอก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th