หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์ลิลี ประจำปีงบประมาณ 2563
Varietal Improvement of Lily

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวธัญวรัชน์ ยาธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายนิพนธ์ กิติดี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. ดร.ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นางสาวอังคณา อาจรอด (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ลิลี โดยวิธีการผสมตัวเอง และผสมข้ามชนิด 2. เพื่อปรับปรุงพันธุ์ลิลีให้ได้สายพันธุ์ใหม่สำหรับส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th