หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย ปีที่ 1
Varietal Improvement of Hydrangea

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางแดงศรี จุลศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นางสาวธัญวรัชน์ ยาธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายนิพนธ์ กิติดี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการผสมข้ามของไฮเดรนเยีย
2. เพื่อสร้างลูกผสมของไฮเดรนเยียให้ได้สายพันธุ์ใหม่สำหรับส่งเสริมให้กับเกษตรบนที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th