หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปลูกสตรอเบอรี่ในระบบไฮโดรโพนิกส์
Strawberry Grown in Hydroponics

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปรียบเทียบระบบปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผลิตในประเทศ
2. เพื่อได้สูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสม
3. เพื่อได้วัสดุปลูกที่เหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ อย่างน้อย จ านวน 1 เรื่อง
2. เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. สามารถนำไปใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์
4. หน่วยงานสามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสตรอเบอรรี่ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th