หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาใช้สารล่ิอมมอดเจาะผลกาแฟ ซีเอ็มยู ซีวัน ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ
Improvement of CMU-C1 lure, Coffee Berry Borer Lure, for effective control of coffee berry borer

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 30 ธันวาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาสารล่อ ซีเอ็มยู ซีวัน รูปแบบกับดักที่ใช้ร่วม และการนำไปใช้ในการล่อมอดเจาะผลกาแฟ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าสามารถป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟเพื่อลดความเสียหายลงได้
2. เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายของรัฐได้ใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายการพัฒนาบนพื้นที่สูง โดยมีกาแฟอราบิก้าเป็นพืชให้รายได้ในระบบการผลิต
3. นักวิจัยได้ใช้ฐานข้อมูลในการทำวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th