หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของต้นตอและวิธีการเปลี่ยนยอดพันธุ์ต่อการเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง (ปีที่ 1)
Effects of Rootstock and Top Working Methods on Growth of Common Figs (Ficus carica L.)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเกตุชัย มานะ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์
  3. รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (256 KB)
ดาวน์โหลด : 321 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลของต้นตอชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง
2. เพื่อศึกษาถึงวิธีการขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนยอดพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th