หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาสูตรน้ำยาตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต
2. พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตให้มีวิธีการตรวจง่ายขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาสูตรน้ำยาตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น
2. พัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและวิธีการตรวจ ซึ่งสามารถตรวจสารพิษตกค้างในกลุ่ม Organophosphate โดยเทียบเคียงกับวิธีการตรวจด้วยเครื่อง HPLC
3. ใช้เครื่องมือในการสร้างความตระหนักด้านพืชอาหารปลอดภัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th