หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกกาแฟอะราบิกาในระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
Research and Development of Agricultural Bio-products and Organic Growing Media Prototype for Arabica Coffee Cultivation in Sustainable agriculture

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟอะราบิก้า
2. เพื่อพัฒนาต้นเบบวัสดุเพาะกล้ากาแฟและทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุเพาะกล้าต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอะราบิกา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th