หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการลดอุณภูมิระบบสุญญากาศ และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเบบี้คอส บรอคโคโลนี ผักกาดหอมโอ๊คลีฟ และผักกาดหอมใบแดง
Effect of Vacuum Cooling and Active Packaging on Pootharvest Quality of Baby Cos, Broccoloni, Oak leaf lettuce and Red leaf lettuce

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. อ.พิชญา บุญประสม (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรม มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศร่วมกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด รวมทั้งสามารถช่วยยืดอายุการวางจำหน่ายและอายุการเก็บรักษาของผักได้ยาวนานขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถยืดอายุการเก็บรักษา 4 ชนิดโดยใช้ระบบสุญญากาศเพื่อลดอุณหภูมิร่วมกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th