หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำลายการพักตัวของปทุมมา
Dormancy Breaking of Curcuma alismatifolia Gagnep.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อทราบผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของหัวพันธุ์ ปทุมมาขณะเก็บรักษา
2 เพื่อทราบผลของอุณหภูมิสูง และสารเคมีบางชนิด ต่อการทำลายการพักตัวของหัวพันธุ์ปทุมมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2 การเสนอผลงานในที่ประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ
3 ได้วิธีการทำลายการพักตัวของหัวพันธุ์ปทุมมา เพื่อใช้ในการผลิตนอกฤดู      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th