หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แผนงานวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรคและผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ นอกฤดูและขยายเครือข่ายตลาด
2) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเกษตรอัจฉริยะแบบใช้น้ำน้อย
3) เพื่อนำเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะเห็ดแบบ internet of things และวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร
4) เพื่อสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์
5) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นศูนย์วิจัยชุมชนต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th