หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ ระยะที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2554 - 29 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 4. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 5. ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ (นักวิจัยร่วม)
 6. ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 7. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 13. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการสวน และสามารถปรับตัวยกระดับคุณภาพของผลลิ้นจี่ให้ได้มาตรฐาน GAP รวมทั้งยกระดับมาตรฐานผลผลิตของกลุ่มไปสู่ระดับสากล (Global GAP)
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในการตลาดด้วยเทคนิคการยืดอายุ และรักษาสีผิวผลลิ้นจี่ให้คงสีแดงสดตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเทคนิคการรมก๊าซซัลเพอร์ไดออกไซด์แบบปลอดภัย และการแปรรูปลิ้นจี่
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าลิ้นจี่ผลสด และลิ้นจี่แปรรูปด้วยการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้วยการตรวจสอบย้อยกลับ (Traceability System) และการใช้ตราสัญลักษณ์การค้า "Mae Jai Best"
4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการตลาดลิ้นจี่ผลสด และลิ้นจี่แปรรูปของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกทั้งหมดด้วยการพัฒนาต้นแบบระบบการบริการด้านการขายผ่าน "วิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้า" ที่บริหารงานโดยเกษตรกร และสนับสนุนการดำเนิินงานโดยส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่
5. เพื่อรณรงค์เพิ่มช่องทางการตลาด และส่งเสริมการรู้จักสินค้าลิ้นจี่คุณภาพ "Mae Jai Best" จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ือื่น ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านทางเว็บไซต์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจมีความรู้และความเข้าใจและสามารถผลิตลิ้นจี่ผลสดที่มีคุณภาพที่ดีและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ
2. เกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจสามารถปฏิบัติและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและการรักษาสีผิวของลิ้นจี่ผลสด ผลผลิตมีความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในการรมควัน
3. เกษตรกรสามารถขยายช่องทางการตลาดเพื่อการจำหน่ายลิ้นจี่ผลสดและลิ้นจี่แปรรูป ได้ปริมาณทีเ่พิ่มมากขึ้นและได้ราคาที่ดี ส่งผลทำให้เกษตรกรมีเศรษฐกิจที่ดีและสามารถแข่งขันเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเปิดเสรีทางการค้าได้อย่างยั่งยืน
4. เกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจสามารถพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาดและระบบการตรวจสอบย้อนกลับของความปลอดภัยทางอาหารได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถยกระดับสินค้า ทั้งลิ้นจี่ผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5. การรณรงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริโภคลิ้นจี่ผลสดและผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่ จะส่งผลให้เกิดการสร้างกระแสนิยมการบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และทำให้เกษตรกรสามารถขยายช่องทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
6. เป็นโครงการตัวอย่างสำหรับเกษตรกรอื่น ๆ ในการปรับตัวเพื่อการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th