หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (2551)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
 3. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
 4. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
 3. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 5. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 6. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (10092 KB)
ดาวน์โหลด : 2462 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th