หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสรีรวิทยาของไม้ผลและการพัฒนาต้นแบบการผลิตผลไม้นอกฤดูบนพื้นที่สูง จ. เชียงใหม่ ภายใต้เงื่อนไขระยะปลูกชิด : กรณีศึกษา ลำไย ลิ้นจี่ และม่วง ปีที่ 2
Physiology of Fruit Trees and Model Development for Off-season Fruit Production on Highland of Chiang Mai Under Close Spacing Condition : A Case Studies of Longan Litchi and Mango

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. professor Dr. J-N. Wunsche (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.Sybille Neidhart (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวติณณา เจริญกิจ (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.พาวิน มะโนชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการสวนไม้ผลที่ปลูกบนพื้นที่สูงด้วยระบบปลูกชิดและการผลิตนอกฤดูที่ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่
2. เพื่อศึกษาทางสรีรวิทยาและพัฒนาแนวทางเพิ่มคุณภาพผลไม้ที่ผลิตนอกฤดู ภายใต้เงื่อนไขสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง และในระบบปลูกชิด
3. เพื่อประเมินความสำเร็จของต้นแบบและเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในด้านต้นทุนและผลตอบแทนต่อพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และศักยภาพการรักษาความชื้นของดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ต้นแบบการเพาะปลูกลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วงบนพื้นที่สูงที่มีรายได้ต่อพื้นที่สูง โดยใช้ระบบปลูกชิด และมีพืชแซมเพื่อเสริมรายได้
2. ได้เทคโนโลยีการจัดการพืชที่ส่งผลเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดูเมื่อปลูกภายใต้สภาวะพื้นที่สูงที่มีอุณภูมิค่อนข้างต่ำ และพื้นที่มีความลาดเอียง ตลอดจนขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
3. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาของลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ทั้งในด้านการออกดอกติดผลและเมื่อกระทบสภาวะการขาดแคลนน้ำ หรือสภาวะอุณหภูมิต่ำ
4. ได้สารชนิดใหม่ที่มีความปลอดภัยกว่ามาทดแทนสารพาโคลบิวทราโซลในการผลิตมะม่วงนอกฤดู      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th