หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2553 ) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม : ภาคเหนืแ
-

หัวหน้าโครงการ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2551



รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  3. ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
  4. นายนครินทร์ ดำรงภคสกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
  5. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนในภาคเหนือมีส่วนร่วมในการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ในระดับภูมิภาคของภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 5 ยุทธศาสตร์ กับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน 10 กลุ่ม เรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรจะศึกษาวิจัยในช่วงเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2551 - 2553)
2. เพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยของภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือให้มากยิงขึ้น



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th